โครงการอบรม “ฐานฝึกปฏิบัติการนักนิเทศศาสตร์สู่มืออาชีพ ฐานที่ 2 ด้านการออกแบบและผลิตกราฟิก”

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรม “ฐานฝึกปฏิบัติการนักนิเทศศาสตร์สู่มืออาชีพ ฐานที่ 2
ด้านการออกแบบและผลิตกราฟิก”
เมื่อวันที่ 22-23กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 202
อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
โดยได้รับเกียรติจาก คุณภูวดล สุวรรณบุตร ช่างภาพอิสระ มาถ่ายทอดเรื่องราวการออกแบบผลงานกราฟิก หลักการถ่ายภาพ และการตกแต่งภาพ ให้แก่นักศึกษาสาชาวิชานิเทศศาสตร์ ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้