อาจารย์ประจำสาขาวิชา

Unyapassorn Chonlarpatsittikul

ประธานสาขานิเทศศาสตร์ดิจิทัล

อ.อัญญาภัสสร ชลพัชร์สิทธิกุล

วุฒิการศึกษา:

นศ.ม.(วารสารสนเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศศ.บ.(ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สาขาที่ถนัด:

1.Digital Media Production
2.Script Writing
3.Journalism
4.Advertising
5.Radio&Television Broadcasting

E-mail:
unyapassorn.cho@lru.ac.th

Website: commarts.manage.lru.ac.th/th/unyapassorn_cho

Pritadrang Jonboonreang

อาจารย์สาขานิเทศศาสตร์ดิจิทัล

รศ.ปฤฐฎาง จันทร์บุญเรือง

วุฒิการศึกษา:

ป ตรี บธ.บ ประชาสัมพันธ์ ม รามคำแหง
ป โท นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาบัย
ป เอก สื่อสารมวลชน ม. ธรรมศาสตร์

สาขาที่ถนัด:

สื่อสารมวลชน
ประชาสัมพันธ์
สื่อสารพัฒนา
วิจัย

E-mail:
pritadrang.jon@lru.ac.th
pritadrang_j@yahoo.com

Website: commarts.manage.lru.ac.th/th/pritadrang_jon

Pompong Mahaponpong

อาจารย์สาขานิเทศศาสตร์ดิจิทัล

ดร.พรหมพงษ์ มหพรพงษ์

วุฒิการศึกษา:

นศ.บ.นิเทศศาสตร์
ศศ.ม.ไทยศึกษาเพื่อการพัฒนา
ปร.ด.ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค

สาขาที่ถนัด:

E-mail: pompong.mah@lru.ac.th

Website: http://commarts.manage.lru.ac.th/th/pompong_mah/

Prayut Wannaudom

อาจารย์สาขานิเทศศาสตร์ดิจิทัล

ผศ.ดร.ประยุทธ วรรณอุดม

วุฒิการศึกษา:

นศ.ด. นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นศ.ม. นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ.บ. ภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สาขาที่ถนัด:

นิเทศศาสตร์
การสื่อสารมวลชน
การสื่อสารชุมชน
สื่อพื้นบ้าน

E-mail:
prayut.wan@lru.ac.th
prayutloey@gmail.com

Website: http://commarts.manage.lru.ac.th/th/prayut_wan/

Nattiya Sappunyakun

อาจารย์สาขานิเทศศาสตร์ดิจิทัล

ดร.ณัฐฐิญา ทรัพย์ปุญญากุล

วุฒิการศึกษา:

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขานิเทศศาสตร์ (ประชาสัมพันธ์) สถาบันราชภัฏเลย

สาขาที่ถนัด:

Public Relation 
Advertising
Communication in rural development

E-mail: 
Nattiya.pua@lru.ac.th
a.natpua@gmail.com

Website: http://commarts.manage.lru.ac.th/th/nattiya_sap/

Pitchaya Khunsri

อาจารย์สาขานิเทศศาสตร์ดิจิทัล

อ.พิชญา ขุนศรี

วุฒิการศึกษา:

ปริญญาโท ศล.ม. (ศิลปะการออกแบบ) มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ปริญญาตรี ศล.บ. (มีเดียอาตส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

สาขาที่ถนัด:

1.Graphic design
2. Animation and Visual Effects
3. Photography
4. design research

E-mail:
pitchaya.khu@lru.ac.th

Website:
http://commarts.manage.lru.ac.th/th/pitchaya_khu/