นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัลได้รับรางวัล ประกวดโปสเตอร์ เยาวชนไทย หัวใจใสสะอาดกับสื่อสร้างสรรค์ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น รุ่นที่ 2 รุ่นทั่วไป (เด็กและเยาวชนอายุไม่เกิน 25 ปี )

นักศึกษาสาขาวิชานิเท

Read more