การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล

การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
วันที่ 11 มิถุนายน 2564
ด้วยวิธีระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VDO Conference System)
และห้องประชุมชั้นสำนักงานคณบดี อาคาร 19 คณะวิทยาการจัดการ

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม