นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัลได้รับรางวัล ประกวดโปสเตอร์ เยาวชนไทย หัวใจใสสะอาดกับสื่อสร้างสรรค์ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น รุ่นที่ 2 รุ่นทั่วไป (เด็กและเยาวชนอายุไม่เกิน 25 ปี )

นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัลได้รับรางวัล ประกวดโปสเตอร์ เยาวชนไทย หัวใจใสสะอาดกับสื่อสร้างสรรค์ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น รุ่นที่ 2 รุ่นทั่วไป (เด็กและเยาวชนอายุไม่เกิน 25 ปี )
1.รางวัลชนะเลิศ คือ นางสาวปิยวรรณ พิมพามา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 คือ นายนภพงษ์ ดวงดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 คือ นางสาว พิจิตรา โล้เชียงสาย
เข้ารับใบประกาศนียบัตรจาก รศ.สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 8 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

          

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม